FLE.FR

LF

LSW

radio unsrf

Studii universitare de licență

   

CALENDAR ADMITERE

CONDIȚII DE ADMITERE

DOCUMENTE NECESARE

      

 CALENDARUL ADMITERII

 Sesiunea IULIE 2024

 • perioada de înscriere: 8 - 25 iulie 2024, până la ora 12.00;
 • susținerea probei eliminatorii pentru Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 26 iulie 2024;
 • afişarea rezultatelor (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 29 iulie 2024;
 • contestații (la sediul Facultății): 30 iulie 2024, în intervalul orar 09.00–12.00;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 30 iulie 2024;
 • confirmarea locului: 31 iulie - 7 august 2024;
 • afişarea rezultatelor după confirmare (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 9 august 2024.

  

  Sesiunea SEPTEMBRIE 2024

 • perioada de înscriere: 2 -12 septembrie 2024, până la ora 12.00;
 • susținerea probei eliminatorii pentru Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 13 septembrie 2024;
 • afişarea rezultatelor (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 16 septembrie 2024;
 • contestații (la sediul Facultății): 16 septembrie 2024, în intervalul orar 12.00–16.00;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 17 septembrie 2024;
 • confirmarea locului: 18-20 septembrie 2024;
 • afişarea rezultatelor după confirmare (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 23 septembrie 2024.

 

Înscrierea candidaților se face online sau la sediul Facultății de Litere, Str. Spiru Haret, nr. 8, pe platforma www.admitere.ub.ro (platforma este deschisă 24/24 de ore), de pe 8 iulie 2024, ora 10.00, până pe 25 iulie 2024, ora 12.00, respectiv, de pe 2 septembrie 2024, ora 10.00, până pe 12 septembrie 2024, ora 12.00.

Programul de înscriere la sediul Facultății este:

Luni - vineri: 9.00 - 15.00

Sâmbătă: 9.00 - 12.00

                                                                                                                                           ÎNAPOI

 

CONDIȚII DE ADMITERE

 Admiterea se face pe domenii de studii de licență și pe bază de concurs.

 1. Admiterea pentru domeniul Limbă și literatură

Proba de concurs (eliminatorie) constă în completarea unui eseu motivațional. Această probă se susține la sediul Facultății de Litere, în perioada de înscrieri, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00–15.00, în fața Comisiei de înscriere. Eseul motivațional va fi notat cu „Admis”/„Respins”.

La admiterea pentru programele de studii din domeniul Limbă și literatură, pot aplica doar candidații care, la disciplina Engleză și/ sau Franceză (în funcție de programul/programele de studii ales/alese), au media încheiată, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului).   

Media de admitere este formată din:

 • Media generală a examenului de Bacalaureat sau echivalent;
 • Media la limba străină, în funcție de programul de studii pentru care a optat (engleză/ franceză).

            Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă, după caz:

 • 0,2 x media la limba străină, în funcție de programul de studii pentru care a optat la înscriere (Engleză sau Franceză);
 • 0,1 x media la Engleză din anii de liceu + 0,1 x media la Franceză din anii de liceu, pentru programul de studii Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză.

 Criterii de departajare (vezi Anexa)

  2. Admiterea pentru domeniul Științe ale comunicării (programul de studii Comunicare și relații publice)

Proba de concurs (eliminatorie) constă în completarea unui eseu motivațional. Această probă se susține la sediul Facultății de Litere, în perioada de înscrieri, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00–15.00, în fața Comisiei de înscriere. Eseul motivațional va fi notat cu „Admis”/„Respins”.

Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de Bacalaureat.

Criterii de departajare (vezi Anexa)

 3. Admiterea pentru domeniul Științe ale educației (programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar)

Proba de concurs (eliminatorie) constă în testarea aptitudinilor vocaționale (desen, muzică) și a cunoștințelor de limba română. Pentru această probă nu este necesară consultarea unei bibliografii. Candidații vor avea la ei pix, creion și radieră. Această probă se susține la sediul Facultății de Litere, conform Calendarului Admiterii.

        Media concursului de admitere se formează astfel:

 •  0,8 x media de la examenul de Bacalaureat
 •  0,2 x media mediilor din anii de liceu la disciplina Limba și literatura română

 Criterii de departajare (vezi Anexa)

IMPORTANT        

Pentru toate domeniile, admiterea se face în ordinea: opţiune (opțiunea se referă atât la programul de studii, cât și la forma de finanțare – buget/taxă), medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni, în funcţie de locurile rămase libere la domeniile respective. Exemplu: Candidatul respins la programul de studii A, prima opţiune, nu poate ocupa un loc la programul de studii B, a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru programul de studii B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.

                                                                                                                                                 ÎNAPOI

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie (documentele menționate vor fi scanate în format .pdf sau .jpeg și încărcate pe platformă):

a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenții de liceu din promoția 2023, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;

b) foaia matricolă de liceu;

c) cartea de identitate (cetățeni români); cartea de identitate / pașaportul (pentru cetățeni străini);

d) certificatul de naștere și de căsătorie (dacă este cazul);

e) adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie. În cazul în care comisia de admitere constată lipsa informațiilor necesare, candidatul completează, la sediul Facultății de Litere, o declarație pe propria răspundere, în care să menționeze starea sa de sănătate. În situația în care candidatul este admis, până la data confirmării locului, candidatul trebuie să depună la dosarul personal adeverința medicală tip;

f) 1 fotografie color recentă, tip carte de identitate (3x4 cm);

g) adeverința din care să rezulte statutul financiar și de bursă, în cazul candidaților care sunt deja studenți la ciclul de licență sau absolvenți de studii de licență;

h) actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou-martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;

i) distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs/fără taxe de școlarizare (conform ordinelor de ministru şi Art. 23 al prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu/program de studii, fără taxe de şcolarizare;

j) cetățenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune, atât copia pașaportului, cât și a cărții de identitate moldovenești;

k) dovada plății taxei de admitere (taxa de admitere este 150 lei/ dosar).

 • Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Această scutire se acordă candidaţilor care, până la data de 01 octombrie 2024, nu împlinesc vârsta de 26 de ani.

       

 Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului universitar, pentru studiile universitare de licenţă sunt:

a) orfanii de unul sau ambii părinţi şi candidaţii din centrele de plasament – 100%;

b) candidații din familii monoparentale (candidați fără tată în certificatul de naștere și candidați cu părinții divorțați) – 100%

c) candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%;

d) candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în învăţământ – 100%;

e) candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%;

f) candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%;

g) absolvenții de liceu, care au avut activități deosebite în concursurile organizate de Universitate – 100%.

h) candidații aflați în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie (conform reglementărilor în vigoare) – 100%.

Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a – e și g, se acordă candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2024 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.

Candidaţii admişi fără susţinerea concursului, nu plătesc taxa de admitere pentru domeniul/programul de studii pentru care optează.

                                                                                                                                                 ÎNAPOI