Studii universitare de master

  

CALENDAR ADMITERE

CONDIȚII DE ADMITERE

DOCUMENTE NECESARE

   

CALENDARUL ADMITERII

 Sesiunea IULIE 2024

 • perioada de înscriere: 8 - 25 iulie 2024, până la ora 12.00;
 • susținerea testului de aptitudini: 26 iulie 2024;
 • afişarea rezultatelor (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 29 iulie 2024;
 • contestații (la sediul Facultății): 30 iulie 2024, în intervalul orar 09.00–12.00;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 30 iulie 2024;
 • confirmarea locului: 31 iulie - 7 august 2024;
 • afişarea rezultatelor după confirmare (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 9 august 2024.

 

  Sesiunea SEPTEMBRIE 2024

 • perioada de înscriere: 2 -12 septembrie 2024, până la ora 12.00;
 • susținerea testului de aptitudini: 13 septembrie 2024;
 • afişarea rezultatelor (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 16 septembrie 2024;
 • contestații (la sediul Facultății): 16 septembrie 2024, în intervalul orar 12.00–16.00;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 17 septembrie 2024;
 • confirmarea locului: 18-20 septembrie 2024;
 • afişarea rezultatelor după confirmare (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 23 septembrie 2024.

 

Înscrierea candidaților se face online sau la sediul Facultății de Litere, Str. Spiru Haret, nr. 8, pe platforma www.admitere.ub.ro (platforma este deschisă 24/24 de ore), de pe 8 iulie 2024, ora 10.00, până pe 25 iulie 2024, ora 12.00, respectiv, de pe 2 septembrie 2024, ora 10.00, până pe 12 septembrie 2024, ora 12.00.

Programul de înscriere la sediul Facultății este:

Luni - vineri: 9.00 - 15.00

Sâmbătă: 9.00 - 12.00

                                                                                                                                                        ÎNAPOI

CONDIŢII DE ADMITERE

Pentru toate domeniile de studii universitare de master, admiterea se face pe bază de concurs.

Proba de concurs constă în completarea unui test de aptitudini, pe baza unei bibliografii orientative.

Proba de concurs se va susține la sediul Facultății de Litere, conform Calendarului Admiterii.

Bibliografie pentru testul de aptitudini: descarcă.

Media concursului de admitere se formează astfel:

 • 0,4 x nota obținută la testul de aptitudini;
 • 0,6 x media examenului de licență sau echivalent.

 

IMPORTANT:  Admiterea se face în ordinea: opțiune (opțiunea se referă atât la programul de studii, cât și la forma de finanțare – buget/taxă), medie.

                                                                                                                                                                   ÎNAPOI

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, se prezintă următoarele acte, în original şi copie (documentele menționate vor fi scanate în format .pdf sau .jpeg și încărcate pe platformă):

a) diploma de licență (inclusiv anexa/anexele). Pentru absolvenții din promoțiile 2023 și 2024 este valabilă și Adeverința tip, din care să rezulte media la examenul de licență și media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;

b) cartea de identitate (cetățeni români); cartea de identitate / pașaportul (pentru cetățeni străini)

c) certificat de naștere și certificat de căsătorie (dacă este cazul);

d) adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie. În cazul în care comisia de admitere constată lipsa informațiilor necesare, candidatul completează la sediul Facultății de Litere o declarație pe propria răspundere, în care să menționeze starea sa de sănătate. În situația în care candidatul este admis, până la data confirmării locului, candidatul trebuie să depună la dosarul personal adeverința medicală tip;

e) o fotografie color recentă, tip carte de identitate (3x4 cm);

f) adeverința din care să rezulte statutul financiar și de bursă în cazul candidaților care sunt deja studenți la master sau absolvenți de studii de master;

g) actele doveditoare necesare candidaților care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceștia îndeplinesc condițiile de a beneficia de scutirea respectivă (conform Regulamentului de admitere);

h) cetățenii Republicii Moldova vor depune, atât copia pașaportului, cât și a cărții de identitate moldovenești;

i) dovada plății taxei de admitere (taxa de admitere este 150 lei/ dosar).

Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de master sunt:
a) orfanii de unul sau ambii părinţi şi candidaţii din centrele de plasament – 100%;

b) candidații din familii monoparentale (candidați fără tată în certificatul de naștere și candidați cu părinții divorțați) – 100%

c) candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%;

d) candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%;   

e) candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%;       

f) candidații aflați în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie (conform reglementărilor în vigoare) – 100%.

Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a – d , se acordă candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2024 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare.

Un candidat se poate înscrie pentru concursul de admitere, la ciclul de studii universitare de master, la două sau mai multe facultăţi diferite şi/sau la domenii/programe de studii diferite din cadrul aceleiaşi facultăţi, la domenii/programe de studii care nu sunt prinse în acelaşi pachet de opţiuni. Plata taxelor se face pentru fiecare dosar de concurs în parte.

                                                                                                                                                     ÎNAPOI