Studii universitare de licență

CALENDAR ADMITERE

CONDIȚII DE ADMITERE

DOCUMENTE NECESARE

  Campanie licenta septembrie mic

 

 

 CALENDARUL ADMITERII

  Sesiunea SEPTEMBRIE 2023

 • perioada de înscriere: 4 -14 septembrie 2023, până la ora 16.00;
 • susținerea probei eliminatorii pentru Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 15 septembrie 2023;
 • afişarea rezultatelor (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 18 septembrie 2023, ora 12.00;
 • contestații (la sediul Facultății): 18 septembrie 2023, în intervalul orar 12.00–16.00;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 19 septembrie 2023;
 • confirmarea locului: 19-21 septembrie 2023;
 • afişarea rezultatelor după confirmare (online, pe pagina web a Facultății, și la sediul Facultății): 22 septembrie 2023.

 

Înscrierea candidaților se face online sau la sediul Facultății de Litere, Str. Spiru Haret, nr. 8, pe platforma www.admitere.ub.ro (platforma este deschisă 24/24 de ore), de pe 4 septembrie 2023, ora 10.00, până pe 14 septembrie 2023, ora 16.00.

Programul de înscriere la sediul Facultății este:

Luni - vineri: 9.00 - 15.00

Sâmbătă: 9.00 - 12.00

 

CONDIȚII DE ADMITERE

 Admiterea se face pe domenii de studii de licență și pe bază de concurs.

 1. Admiterea pentru domeniul Limbă și literatură

Proba de concurs (eliminatorie) constă în completarea unui eseu motivațional. Această probă se susține la sediul Facultății de Litere, în perioada de înscrieri, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00–15.00, în fața Comisiei de înscriere. Eseul motivațional va fi notat cu „Admis”/„Respins”.

La admiterea pentru programele de studii din domeniul Limbă și literatură, pot aplica doar candidații care, la disciplina Engleză și/ sau Franceză (în funcție de programul/programele de studii ales/alese), au media încheiată, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului).

       Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă, după caz:

 • 0,2 x media la limba străină din 2 ani de liceu (ani la alegerea candidatului), în funcție de programul de studii pentru care a optat la înscriere (Engleză sau Franceză);
 • 0,1 x media la Engleză + 0,1 x media la Franceză din 2 ani de liceu (ani la alegerea candidatului), pentru programul de studii Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză.

 

Criterii de departajare (vezi Anexa)

 

2. Admiterea pentru domeniul Științe ale comunicării (programul de studii Comunicare și relații publice)

Proba de concurs (eliminatorie) constă în completarea unui eseu motivațional. Această probă se susține la sediul Facultății de Litere, în perioada de înscrieri, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00–15.00, în fața Comisiei de înscriere. Eseul motivațional va fi notat cu „Admis”/„Respins”.

Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de Bacalaureat.

Criterii de departajare (vezi Anexa)

 

3. Admiterea pentru domeniul Științe ale educației (programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar)

Proba de concurs (eliminatorie) constă în testarea aptitudinilor vocaționale (desen, muzică) și a cunoștințelor de limba română. Pentru această probă nu este necesară consultarea unei bibliografii. Candidații vor avea la ei pix, creion și radieră. Această probă se susține la sediul Facultății de Litere, conform Calendarului Admiterii.

        Media concursului de admitere se formează astfel:

 •  0,8 x media de la examenul de Bacalaureat
 •  0,2 x media mediilor din anii de liceu la disciplina Limba și literatura română

 

Criterii de departajare (vezi Anexa)

IMPORTANT        

Pentru toate domeniile, admiterea se face în ordinea: opţiune (opțiunea se referă atât la programul de studii, cât și la forma de finanțare – buget/taxă), medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni, în funcţie de locurile rămase libere la domeniile respective. Exemplu: Candidatul respins la programul de studii A, prima opţiune, nu poate ocupa un loc la programul de studii B, a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru programul de studii B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie (documentele menționate vor fi scanate în format .pdf sau .jpeg și încărcate pe platformă):

a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenții de liceu din promoția 2023, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;

b) foaia matricolă de liceu;

c) cartea de identitate (cetățeni români); cartea de identitate / pașaportul (pentru cetățeni străini);

d) certificatul de naștere și de căsătorie (dacă este cazul);

e) adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie. În cazul în care comisia de admitere constată lipsa informațiilor necesare, candidatul completează, la sediul Facultății de Litere, o declarație pe propria răspundere, în care să menționeze starea sa de sănătate. În situația în care candidatul este admis, până la data confirmării locului, candidatul trebuie să depună la dosarul personal adeverința medicală tip;

f) 1 fotografie color recentă, tip carte de identitate (3x4 cm);

g) adeverința din care să rezulte statutul financiar și de bursă, în cazul candidaților care sunt deja studenți la ciclul de licență sau absolvenți de studii de licență;

h) actele doveditoare (certificatele de deces ale părinților; adeverință de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou-martir al revoluției sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situația în care însuși candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989; adeverință din care să rezulte că părintele/părinții lucrează în învățământ) necesare candidaților care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceștia îndeplinesc condițiile de a beneficia de scutirea respectivă (conform Regulamentului de admitere);

i) distincții în baza cărora se solicită admiterea fără susținerea probelor de concurs (conform ordinelor de ministru și art. 23 al R-05-12) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu/program de studii, fără taxe de școlarizare;

j) cetățenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune, atât copia pașaportului, cât și a cărții de identitate moldovenești;

k) dovada plății taxei de admitere. Plata se poate efectua online pe platformă, prin transfer bancar în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău,  sau la sediul Facultății de Litere.