prezentare IMM

 

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENŢĂ, CU DURATA DE 4 ANI - ZI

1. INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

Programul de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, din cadrul domeniului de studii Inginerie și Management, funcţionează în cadrul Facultății de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, din anul 1998.

Misiunea programului de studiu Inginerie Economică în Domeniul Mecanic este de a forma prin studii interdisciplinare inginerești, manageriale și economice, specialiști capabili să proiecteze, să organizeze și să conducă sisteme productive sau părți ale acestora, precum și să genereze ansamblul de relații care racordează aceste sisteme la mediul social economic în care ele evoluează.

Obiectivele programului de studiu Inginerie Economică în Domeniul Mecanic constau în însuşirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi, respectiv realizarea de competenţe generale şi specifice cum ar fi: elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale; fabricația, exploatarea și controlul produselor, echipamentelor şi sistemelor mecanice; proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemelor de management etc.

Profilul de inginerie economica furnizează fondul de cunoștiinte necesar pentru stăpânirea completă a funcționalității sistemelor productive, premisa de la care absolvenții, în concordanță cu aptitudinile lor personale, pot accede la condiția managerială, ca împlinire supremă a competenței lor profesionale.

 • Rezumatele fiselor pentru toti anii: AICI
 • Structura programului IEDM: AICI

Absolvenţii programului de studii de licenţă Inginerie Economică în Domeniul Mecanic se pot angaja ca:

 • inginer economist;
 • inginer mecanic;
 • proiectant inginer mecanic;
 • specialist logistică;
 • manager produs;
 • administrator societate comercială;
 • consultant în management;
 • manager aprovizionare;
 • manager relații furnizori;
 • inginer șef firme de afaceri și alte sevicii comerciale;
 • conducator firma mică – patron în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale etc.

 

2. MECATRONICA

Programul de studii de licenţă Mecatronică, din cadrul domeniului de studii de licență Mecatronică şi Robotică, funcționează în cadrul Facultății de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, din anul 2000.

Invatamantul de Mecatronică este o sferă interdisciplinară a științei și tehnicii care se ocupă, în general, de problemele mecanicii, electronicii și informaticii. Totusi, în ea sunt incluse mai multe domenii, care formeaza baza mecatronicii, si care acoperă multe discipline, cum ar fi: electrotehnica, energetica, mecanica, tehnica microprocesării informației, tehnica reglării etc.

Misiunea programului de studii Mecatronică este de a asigura însuşirea de cunoştinţe si de a forma competenţele necesare exercitării profesiei de „inginer”, în domeniul „Mecatronică și Robotică”, ingineri capabili să conceapă, să proiecteze, să regleze, să exploateze, să întreţină şi să depaneze produse şi sisteme mecatronice.

Obiectivele programului de studiu Mecatronică se referă, în principal, la: analiza, proiectarea şi modelarea pe calculator a sistemelor şi structurilor mecanice; analiza şi proiectarea sistemelor electrice şi electronice; analiza, utilizarea şi proiectarea componentelor hard şi soft din comanda sistemelor mecatronice; însuşirea construcţiei şi proiectării sistemelor mecatronice; analiza şi înţelegerea principiilor de inteligenţă şi de automatizare a sistemelor mecatronice etc.

 • Rezumatele fiselor pentru toti anii: AICI
 • Structura programului MEK: AICI


Absolvenţii programului de studii de licenţă Mecatronică se pot angaja ca:

 • inginer mecatronist;
 • inginer mecanic;
 • proiectant inginer mecanic;
 • inginer de cercetare roboți industriali;
 • inginer de cercetare în electromecanică;
 • proiectant inginer electromecanic;
 • inginer producție etc.

 

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE MASTER, CU DURATA DE 2 ANI

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INDUSTRIALE DE PRODUCŢIE ŞI SERVICII

Misiunea programului de studiu MSIPS este de a specializa şi profesionaliza absolvenţii studiilor de licenţă în domeniul „Inginerie şi Management”. Misiunea specializării are o componentă didactică şi una de cercetare.
Misiunea didactică a specializării urmăreşte aprofundarea şi înţelegerea conceptelor şi teoriilor fundamentale din inginerie şi economie și aplicarea lor în domeniul Inginerie şi Management. Prin acest program de master se urmăreşte dezvoltarea de aptitudini, abilităţi şi modalităţi personale de analiza, abordare si modelare a diverselor problematici din disciplinele studiate.
Având în vedere misiunea de cercetare, absolvenţii programului sunt formaţi pentru a activa eficient atât individual cât şi in echipă şi pentru a avea o preocupare continua pentru nou. Astfel, se stimulează dezvoltarea abilităţilor de cercetare și dezvoltare tehnologică în vederea aplicării cunoștințelor specifice de inginerie şi management.
Programul de studii de master MSIPS, în concordanţă cu misiunea specializării, îşi propune următoarele obiective:
- de a forma cadre cu pregătire superioară şi de a actualiza pregătirea acestora în domeniul Inginerie şi Management.
- de a produce şi transmite cunoştinţe ştiinţifice în domeniul Inginerie şi Management (sau aflate la graniţa acestuia), contribuind, astfel, atât la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii universale, cât şi la menţinerea şi dezvoltarea capacităţii şi performanţelor profesionale ale cadrelor didactice şi a personalului de cercetare.
- de a presta diferite activităţi specifice solicitate de beneficiari, în condiţii comerciale competitive.
Obiectivul principal al programului de studiu este acela de a forma specialişti responsabili, capabili de a găsi soluţii inovatoare, de a antrena şi a activa în cadrul unor echipe pluridisciplinare în domeniul Inginerie şi Management.

Ocupaţii posibile: inginer economist, specialist logistica, responsabil process, manager produs, administrator societate comercială, consultant in management, manager aprovizionare, manager relatii furnizori, inginer sef firme de afaceri si alte sevicii comerciale, conducator firma mica – patron in afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale etc.

Competenţe profesionale:
Efectuarea de calcule si aplicaţii specifice studiului sistemelor industriale de producţie.
Proiectarea, analiza, modelarea şi simularea sistemelor industriale de producţie.
Achiziţia, prelucrarea şi interpretarea datelor teoretice şi experimentale specifice activităţii de cercetare ştiinţifică.
Planificarea, organizarea şi efectuarea activităţilor de cercetare ştiinţifică.
Comportamentul, managementul si evaluarea firmei si valorificarea optima a resurselor.
Studiul pieţelor financiare şi analiza tranzacţiilor bursiere.

Cunoştinţe specifice competenţelor profesionale:
1. Cunoaşterea aprofundata a unei arii de specializare si, in cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice programului; utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite;
2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului;
3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în situaţii incomplet definite, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi;
4. Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii constructive;
5. Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare utilizând inovativ un spectru variat de metode calitative şi cantitative.

Competenţe transversale:
Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente.
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată de calculator (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

 

2. MECATRONICĂ AVANSATĂ

Misiunea programului de studii de masterat Mecatronică avansată este de a asigura o specializare de înalt nivel absolvenților studiilor de licenţă în domeniul “Mecatronică și Robotică” prin aprofundare cunoștinelor specifice dobândite de aceștia și prin dezvoltarea de competențe de cercetare moderne, bazate pe noi tehnologii și programe informatice.

Obiectivul principal al programului de studiu este acela de a forma specialişti responsabili, capabili de a găsi soluţii inovatoare, de a activa în cadrul unor echipe pluridisciplinare din domeniul Mecatronică și Robotică, pentru absorbţia imediată a absolvenţilor acestei specializări pe piaţa forţei de muncă, naţională sau internaţională.

Programul de studii Mecatronică avansată urmăreşte aprofundarea conceptelor și teoriilor fundamentale din inginerie şi aplicarea lor în domeniul mecatronicii. De asemenea se are în vedere cuprinderea unui cadru avansat de cunoştinţe în domeniul proiectării sistemelor mecatronice moderne cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, cunoașterea aprofundată a tehnologiilor și mediilor de programare și control dedicate sistemelor mecatronice avansate, proiectarea și includerea în structura sistemelor mecatronice avansate a subansamblelor electronice, hidraulice, pneumatice, etc.

 

Absolvenții programului de studiu de master Mecatronică avansată au la dispoziție o paletă largă de posibilități de angajare:

 • Inginer proiectant sisteme mecatronice;
 • Inginer de exploatare a sistemelor mecatronice;
 • Inginer specialist mentenanța sistemelor mecatronice;
 • Inginer mecanic;
 • Inginer electromecanic;
 • Inginer de cercetare sisteme și instalații mecatronice;
 • Asistent de cercetare mecatronică avansată;
 • Inginer mecatronist autovehicule rutiere;
 • Inginer metenanță copiatoare și imprimante;
 • Inginer specialist aparatură electro-casnică inteligentă;
 • Inginer producție linii de fabricație flexibile și automate;
 • Inginer mecatronist mașini și echipamente agricole și industriale.

 

Pregătirea specialistului cu formare de tip inginer, cu studii de masterat în domeniul Mecatronicii și Roboticii presupune dobândirea următoarelor competenţe, de către absolvenţi:

Competenţe profesionale
C1. Aplicarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate pentru rezolvarea unor probleme tehnice complexe, specifice domeniului Mecatronică.
C2. Elaborarea şi utilizarea modelelor inginereşti specifice domeniului Mecatronică.
C3. Realizarea de aplicaţii de mecatronice complexe, prin utilizarea practică a sistemelor inteligente, precum si a unor metode avansate de reglare automată.
C4. Proiectarea, simularea, realizarea şi mentenenţa subsistemelor şi a sistemelor tehnice complexe specifice domeniului Mecatronică.
C5. Proiectarea, realizarea şi mentenenţa sistemelor electronice de comandă şi control ale sistemelor mecatronice.
C6. Proiectare asistată, realizare şi mentenenţa sistemelor mecatronice complexe prin integrarea subsistemelor componente (mecanic, hidraulic, pneumatic, electronic, optic, informatic etc.).

Competenţe transversale
CT1. Îndeplinirea sarcinilor profesionale cu identificare exactă a obiectivelor de realizat, a unor factori potenţiali de risc, a resurselor disponibile, a aspectelor economico financiare, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpului de lucru şi termenelor de realizare aferente.
CT2. Executarea responsabilă a unor sarcini de lucru în echipă pluridisciplinară cu asumarea de roluri pe diferite paliere ierarhice.
CT3. Identificarea nevoii de formare continuă şi utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internatională.