Protectia datelor cu caracter personal

UBc 1074/28.01.2022 Notă de informare

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu sediul în Calea Mărășești nr. 157, cod 600115, Bacău, tel. 0234 / 542411, fax 0234 545753, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., vă informează, prin prezenta, despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

În conformitate cu legislația în vigoare, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, numită în continuare UBc, are obligația de a prelucra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal ale persoanelor cu care are relații contractuale (de muncă, de studii sau cercetare), pentru organizarea concursului de admitere și altele.

UBc prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor car servesc interesul public, respectiv în scopul:

 • derulării contractelor de muncă;
 • derulării contractelor de studii;
 • derulării contractelor de cercetare științifică;
 • derulării proiectelor europene;
 • derulării contractelor de servicii;
 • raportărilor statistice, impuse de legislația în vigoare;
 • urmărirea inserției absolvenților, prin asociația ALUMNI sau platformele electronice impuse de legislația în vigoare;

Baza legală a prelucrărilor

 • HG 457/04.05.2011, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;
 • OMENCȘ nr. 6102/15.12.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de licență, de master și de doctorat;
 • Legea nr. 333, din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • OMENCȘ nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/ diplomă și disertație;
 • OMEN nr. 3714/21.05.2018 privind Regulamentul de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic (RMU) al universităților din România.
 • OMEN 3392/30.03.2012, privind criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții la învățământul de stat, învățământul cu frecvență;
 • OMENCȘ nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate;
 • OMENCS nr. 5922/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate;
 • OMENCȘ nr. 5923/ 16.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate;

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, încheierea contractelor de muncă, de studii, de cercetare sau de servicii nu poate fi efectuată în condițiile prevăzute de prevederile legale în vigoare.

Categoriile date cu caracter personal care se colectează și prelucrează:

 • Nume și prenume;
 • Prenume tată;
 • Prenume mamă;
 • CNP;
 • Certificat de naștere, CI sau buletin, pașaport, permis de ședere/ certificat de înregistrare;
 • Data nașterii;
 • Locul nașterii;
 • Etnie;
 • Adresa de domiciliu/ reședință;
 • Adresa de e-mail;
 • Număr de telefon;
 • Date privind studiile și formarea profesională;
 • Date cu caracter medical;
 • Numărul de înmatriculare al autovehiculului;
 • Datele de cazier judiciar;
 • Numele instituției angajatoare după absolvirea studiilor – nu este dată cu caracter personal;
 • Imagine (fotografie) și sunet, conform Legii nr. 333/08.07.2003.
 • Semnătura olografă.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către UBc și sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • instituții publice, conform prevederilor legale;
 • misiuni diplomatice;
 • instanțelor de judecată;
 • terți (persoane fizice și juridice), doar în baza consimțământului acordat de persoana vizată;
 • în cadrul derulării unor activități de control.

Perioada de stocare a datelor personale

Înregistrările video și sunet ale sistemelor de alarmare, se păstrează pentru maxim 30 de zile.

Celelalte date cu caracter personal, altele decât înregistrările video și sunet ale sistemelor de alarmare, se păstrează conform Nomenclatorului arhivistic sau reglementările legale specifice, la sediul Universității. Cele care depășesc termenul de 100 de ani se predau la Arhivele Naționale ale Statului.

Datele cu caracter personal se colectează, în format letric sau electronic, de către:

 • Secretariatul Rectoratului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Secretariatele facultăților (inclusiv comisiile tehnice de admitere la studii);
 • Serviciul social;
 • Serviciul resurse umane și salarizare;
 • Biblioteca Centrală Universitară.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră aveți posibilitatea de a vă adresa în scris UBc, printr-o cerere datată și semnată, la adresa de e-mail sau la adresa poștală, menționată la început.

                             Rector,                                                                                 Responsabil GDPR,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY                                                Adrian-Laurențiu Apăvăloaei

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal