ADMITERE 2023

COLEGIUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR

 

Colegiul din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează admitere, pentru anul școlar 2023-2024, la învâţământul terţiar, pentru calificarea profesională:

TEHNICIAN OPERATOR MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ

Domeniul: MECANICĂ

• Forma de învățământ: cu frecvență (zi);
• Durata studiilor: 1 an;
• Număr de locuri: 28, fără taxă;
* Au dreptul sa se înscrie absolvenții de liceu, fără diplomă de bacalaureat (adeverință de absolvire a liceului) sau cu diplomă de bacalaureat sau diplome echivalente.

Înscrierea candidaților se va desfășura on-line, pe platforma admitere.ub.ro, sau la sediul Facultății de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Important!

Calificarea profesională se va organiza doar dacă va fi atins numărul minim de înmatriculați, în condițiile legii (nu mai putin de 15).

Calendarul admiterii

Perioada Etapa
17 iulie – 25 august 2023

Înscrierea candidaţilor

În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare

28 august 2023:

- ora 12.00

- orele 12.00 - 16.00

 

Afișarea listelor cu candidații înscriși

Depunerea contestațiilorDepunerea contestațiilor

29 august 2023, ora 12.00

Afișarea listelor finale cu candidații înscriși, după soluționarea contestațiilor

În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, depășește numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare

29 august 2023, ora 9.00

Proba scrisă (test grilă), la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

30 august 2023

- ora 12.00

- orele 12.00 - 16.00

 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

Depunerea contestațiilor

31 august 2022, ora 12

Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor

04 - 05 septembrie 2023,
orele 08.00 - 16.00

Confirmarea locului

06 septembrie 2023, ora 12.00

Afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Universității)

Documentele necesare pentru înscriere

 • diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz, sau dovada recunoaşterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII eliberată de unităţile de învăţământ din România sau dovada recunoaşterii sau echivalării învăţământului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • certificat de naştere, carte de identitate și certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • certificat/atestat de competenţe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituţiile de învăţământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;
 • 3 (trei) fotografii color recente ale candidatului, tip carte de identitate (3×4 cm);
 • dovada plății taxei de înscriere (plata online a taxei de înscriere; plata se poate efectua și direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la casieria Universităţii).

Probe de concurs

A. În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare:

 • Proba 1 (probă unică) - media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente.
 • Media concursului de admitere reprezintă media generală de absolvire a studiilor liceale sau   echivalente.

B. În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi pentru o calificare profesională depășește numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, candidații vor susține o probă scrisă (test grilă).

 • Proba 1 - media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente;
 • Proba 2 - nota obținută la proba scrisă.

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,5 x media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente, la care se adaugă 0,5 x nota obținută la proba scrisă.

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau un număr de puncte echivalent cu această notă, indiferent de nota obținută la proba scrisă.

Criterii de departajare la medii egale: departajarea candidaților se face mai întâi după media generală a clasei a XII-a și apoi, dacă este cazul, după media generală a clasei a XI-a.

Taxe de admitere

 • Taxa de înscriere: 50 lei*
 • Taxa de înmatriculare: 25 lei*.

*În baza Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, sunt scutite de plata taxei de înscriere respectiv a taxei de înmatriculare categoriile de candidați prevăzute în Metodologia de admitere  la art.13 alin. (2), cu respectarea condițiilor prevăzute la art.13 alin. (3).

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm accesați pagina Colegiului Universității:

https://www.ub.ro/academic/citn

 

1 UBc Flyer Admitere Colegiu 2023 2 UBc Flyer Admitere Colegiu 2023

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

SECURITATE CIBERNETICĂ

Acest program de studii este avizat de Ministerul Educației și Cercetării și înscris în Registrului național al programelor postuniversitare – RNPP, număr de înregistrare 280 (http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/).
Programul are 180 ore (18 credite) având in componență cursurile:
 • Elemente introductive de securitate cibernetică
 • Securitatea cibernetică a sistemelor informatice
 • Securitate cibernetică a dispozitivelor mobile
 • Evaluare de securitate cibernetică.

La programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se pot înscrie absolvenții care au finalizat cu diplomă cel puțin studiile universitare de licență sau echivalente, indiferent de profil sau specializare.

Înscrierea la Programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă SECURITATE CIBERNETICĂ, seria II 2022, se face până la data de 18.10.2022.

Începerea programului: 21.10.2022, ora 16:00, doar dacă sunt cel puțin 15 persoane înscrise.

Dacă nu se formează grupa, dosarele depuse rămân valabile pentru seria din semestrul II al anului universitar 2022-2023.

Admiterea la acest program se face la cerere, pe bază de dosar.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE trebuie să conțină:

 • Cerere de înscriere (descarcă formularul);
 • Copie după BI/CI;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul, și/sau alte documente ce atestă schimbarea numelui;
 • Copii pentru actele de studii: diploma de bacalaureat, diploma de licență;
 • Copie chitanță taxă de admitere.

Dosaru de înscriere se transmite pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

TAXELE aferente programului de formare:
 • taxa de admitere 120 lei;
 • taxa de înmatriculare 50 lei;
 • taxa de studii 1000 lei (minim 15 cursanți);
 • taxă examen de certificare 250 lei.

Taxele se pot plăti prin transfer bancar în contul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, deschis la Trezorerie cont RO20TREZ06120F330500XXXX. La detalii plată se va specifica natura plății (Taxa de admitere) și Securitate Cibernetică, Facultatea de Inginerie.

Durata studiilor este de 168 ore din care 56 ore Practică pentru elaborarea lucrării de certificare.

Programul postuniversitar de Securitate Cibernetică se finalizează cu un examen de certificare a competențelor profesionale.

 

Orarul activităților didactice

Programarea colocviilor şi examenelor

Tematica lucrărilor de certificare

Ghid pentru întocmirea lucrării de certificare

.