Documente

Conform procedurilor SIM aprobate de catre Senatul Universitatii "VASILE ALECSANDRI" din Bacau, in activitatea curenta trebuiesc folosite formulare codificate, conform tabelului de mai jos.Orice observatie cu privire la imbunatatirea unui formular sau necesitatea unuia nou va fi adresata DM.Modificarea unui nume sau a unei sigle (introducerea de exemplu a siglei certificarii SIM, modificarea denumirii ministerului, etc.) poate fi facuta de utilizator, fara a fi necesar un formular nou.

Cod formular Nume formular
SISTEM
01.07/Ed.01 Pagina de gardă proceduri
02.07/Ed.01 Lista reviziilor
03.07/Ed.01 Pagina de conţinut manual şi proceduri
04.07/Ed.01 Obiective calitate
05.07/Ed.01 Fişă instruire
06.07/Ed.01 Lista control a documentelor SIM
07.07/Ed.02 Lista cerinţelor legale şi altor cerinţe la care universitatea subscrie (Lista documentelor externe/interne)
08.07/Ed.01 Lista înregistrărilor
09.07/Ed.03 Lista de difuzare
10.07/Ed.01 Lista auditorilor interni
11.07/Ed.01 Planificare anuală audit
12.07/Ed.02 Plan de audit
13.07/Ed.03 Raport de audit intern
14.07/Ed.04 RNACP
15.07/Ed.03 Proces-verbal Senat
16.07/Ed.01 Proces-verbal al analizei efectuate de management
17.07/Ed.01 Raport proces-verbal de analiză
18.07/Ed.01 Decizie Rector
19.07/Ed.01 Decizie Decan
109.07/Ed.03 Fisa instruire tematica
110.07/Ed.01 Obiective specifice calitate
299.08/Ed.03 Program anual de instruire
312.09/Ed.01 Chestionar SSO
385.10/Ed.01 Codificarea regulamentelor
403.10/Ed.01 planificarea analizei efectuate de management
404.10/Ed.01 program de acţiuni stabilite la analiza efectuata de management
417.10/Ed.01 Registru corespondenţă Universitate
426.11/Ed.01 Lista activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentului
428.11/Ed.01 Obiectivele specifice şi riscurile asocate acestora la nivelul compartimentului
429.11/Ed.02 Plan de acţiune pentru minimizarea riscurilor
430.11/Ed.01 Registru de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice
431.11/Ed.01 Registru de depozit
451.11/Ed.01 Program de măsuri pentru rezolvarea observaţiilor de la audit
452.11/Ed.01 Registru corespondenţă facultate
475.12/Ed.01 Hotărâre Senat
492.13/Ed.01 Registru corespondenţă internă Universitate
MEDIU, SIGURANŢA ŞI SECURITATEA OCUPAŢIEI (MSSO)
346.10/Ed.01 Lista aspectelor de mediu
347.10/Ed.01 Evaluarea impactului aspectelor de mediu
348.10/Ed.01 Lista aspectelor semnificative de mediu
349.10/Ed.01 Lista situaţiilor de urgenţă şi accidentelor la nivel de compartiment
350.10/Ed.01 Lista planurilor de intervenţie în caz de accident
351.10/Ed.01 Nomenclatorul cu echipamente de protecţie şi materiale igienico- sanitare
352.10/Ed.01 Necesar de instruire
353.10/Ed.01 Convenţie privind delimitarea răspunderii
354.10/Ed.01 Proces verbal privind capacitatea de răspuns în situaţii de urgenţă
355.10/Ed.01 Responsabilităţile conducătorilor
356.10/Ed.01 Program anual de instruire a lucrătorilro în punctele critice
357.10/Ed.01 Fişa poluanţilor potenţiali
358.10/Ed.01 Componenţa echipei de intervenţie
359.10/Ed.01 Program de măsuri privind prevenirea situaţiilor de urgenţă şi a accidentelor potenţiale
360.10/Ed.01 Lista dotărilor cu utilaje, materiale, aparatură pentru protecţie şi intervenţie
361.10/Ed.01 Lista folosinţelor care pot fi afectate în caz de situaţii de urgenţă
362.10/Ed.01 Lista deşeurilor
363.10/Ed.01 Program de monitorizare şi măsurare a aspectelor de mediu
364.10/Ed.01 Program anual de măsuri şi cheltuieli în domeniul SSO
365.10/Ed.01 Situaţia realizărilor programului de măsuri şi cheltuieli în domeniul SSO
367.10/Ed.01 Proces-verbal de control pe linie de MSSO
368.10/Ed.01 Lista acordurilor, autorizaţiilor şi licenţelor
369.10/Ed.01 Program control intern managerial SSMPMSU
370.10/Ed.01 Registrul cerinţelor de CMSSO şi a altor cerinţe aplicabile
371.10/Ed.01 Registrul prevederilor legale şi a altor cerinţe aplicabile
372.10/Ed.01 Particularităţile locului de muncă
373.10/Ed.01 Fişa de evaluare a locului de muncă
374.10/Ed.01 Fişa de măsuri propuse
375.10/Ed.01 Declaraţie accident care nu s-a produs în timpul procesului de muncă
376.10/Ed.01 Proces-verbal de cercetare
377.10/Ed.01 Centralizator pentru distribuirea materialelor igienico-sanitare
396.10/Ed.01 Registrul riscurilor
397.10/Ed.01 Formular alertă risc
398.10/Ed.01 Proces-verbal şedinţă de analiză a riscurilor
399.10/Ed.01 Fişă de urmărire a riscului
408.10/Ed.01 Raport evaluarea conformării cu cerinţele aplicabile MSSO
409.10/Ed.01 Program de management MSSO
ADMITERE
20.07/Ed.03 Fişă copertă dosar inscriere inlocuit cu F21 conform UMS
21.07/Ed.02 Fişă înscriere examen admitere
22.07/Ed.02 Formular înscriere adm. îndosariat inlocuit cu F21 conform UMS
23.07/Ed.01 Lista candidaţilor înscrişi
24.07/Ed.01 Lista candidaţilor admişi fara taxa
25.07/Ed.01 Lista candidaţilor admişi pe locuri fără taxă pentru Rep. Moldova
26.07/Ed.01 Lista candidaţilor admişi pe locuri fără taxă pentru rromi
27.07/Ed.01 Lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă
28.07/Ed.01 Lista candidaţilor ce pot opta pentru locuri cu taxă neconfirmate
29.07/Ed.02 Număr de candidaţi înscrişi pe zile
198.08/Ed.02 Adeverinta acte original 2009
239.08/Ed.01 Fişă dosar înscriere master universitar
CONTRACTE
30.07/Ed.06 Contract de studii
31.07/Ed.06 Act adiţional
32.07/Ed.07 Act adiţional 1 Zi
196.08/Ed.02 Precontract studii
258.08/Ed.03 Contract închiriere cămine
332.09/Ed.01 Formular PV predare-primire cămine
305.09/Ed.01 Contract BMR
306.09/Ed.01 Formular Anexa 2 Contract BMR
340.09/Ed.03 Contract studii studenţi străini
351.10/Ed.01 Contract-cadru de închiriere spaţii
422.11/Ed.01 Contract de garanţie numerar
491.12/Ed.01 Contract de studii cursuri formare profesionala
494.13/Ed.01 Contract cu clientul DCP
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
319.09/Ed.01 Cerere acces informaţii de interes public
320.09/Ed.01 Sesizare administrativa raspuns negativ
321.09/Ed.01 Sesizarea administrativa lipsă raspuns termen legal
322.09/Ed.01 Adresă răspuns cerere acces informaţii de interes public
323.09/Ed.01 Adresă răspuns sesizare administrativă
432.11/Ed.01 Angajament utilizare sistem informatic
DECLARAŢII CONFORM REGULAMENTULUI DE ETICĂ
324.09/Ed.01 Declaraţie de imparţialitate (comisie finalizare a studiilor)
325.09/Ed.01 Declaraţie de imparţialitate (comisie de admitere cu alte probe decât concurs de dosare)
326.09/Ed.01 Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate ( comisie de achiziţii)
327.09/Ed.01 Declaraţie de imparţialitate (examen/colocviu)
444.11/Ed.01 Declaraţie de imparţialitate (participare comisie ocupare post didactic)
445.11/Ed.01 Declaraţie incompatibilitate candidat concurs didactic
449.11/Ed.01 Declaraţie incompatibilitate comisie concurs nedidactic
CERERI
33.07/Ed.01 Cerere cazare
331.09/Ed.01 Cerere retragere cămin
34.07/Ed.01 Cerere bursă
35.07/Ed.01 Cerere reexaminare
36.07/Ed.01 Cerere bilet tabără
37.07/Ed.01 Cerere diferenţe
38.07/Ed.01 Comunicare diferenţe/transfer
39.07/Ed.01 Cerere înscriere continuare studii/ studii postuniversitare
40.07/Ed.02 Declaraţie de venit pentru bursă socială
170.08/Ed.01 Cerere schimbare specializare inginerie industriala
171.08/Ed.01 Cerere schimbare specializare inginerie si management
263.08/Ed.01 Model cerere studenti
295.08/Ed.01 Model cerere confirmare acte
296.08/Ed.01 Model cerere duplicat
297.08/Ed.01 Model cerere foaie matricolă
308.09/Ed.01 Model cerere eliberare programa analitică
309.09/Ed.01 Model cerere eliberare adeverinţă pensie
310.09/Ed.01 Model cerere eliberare adeverinţă acreditare specializare
330.09/Ed.01 Model cerere transfer
386.10/Ed.01 Cerere stagiu documentare/practică master
FIŞE
41.07/Ed.02 Fişă înscriere anuală
42.07/Ed.01 Fişă înscriere concurs admitere postuniversitar
43.07/Ed.03 Fişă lichidare
44.07/Ed.01 Fişă transfer
45.07/Ed.01 Fişă înscriere master
46.07/Ed.01 Fişă de înscriere doctorat
214.08/Ed.01 Fişă de înscriere anuală DPPD
223.08/Ed.01 Fişă de înscriere studii aprofundate master Inginerie
238.08/Ed.01 Fişă de înscriere concurs admitere master universitar
293.08/Ed.01 Fişă de înscriere cursuri comerciale
489.12/Ed.01 Fişă client intern
490.12/Ed.01 Fişă client extern
ADEVERINŢE
47.07/Ed.02 Adeverinţă de absolvire licenţă- anulată - înlocuită cu F 328
48.07/Ed.01 Nealocat
49.07/Ed.01 Adeverinţă student
50.07/Ed.02 Adeverinţă absolvire studii postuniversitare
51.07/Ed.02 Adeverinţă certificat de competenţă lingvistică
106.07/Ed.01 Adeverinta cursant postuniversitare 1,5 ani specializare
107.07/Ed.01 Adeverinta cursant postuniversitare 1,5 ani conversie
108.07/Ed.02 Adeverinta cursant master
116.08/Ed.02 Adeverinta pentru Registrul Comertului
129.08/Ed.01 Adeverinta absolvent master - anulată -înlocuită cu F 328
130.08/Ed.02 Adeverinta absolvent postuniversitare
131.08/Ed.01 Adeverinta ambasada SUA licenta
132.08/Ed.01 Adeverinta ambasada SUA master
335.09/Ed.02 Adeverinta cetăţeni moldoveni
219.08/Ed.02 Adeverinta autentiticitate studii
220.08/Ed.01 Adeverinta acreditare
221.08/Ed.01 Adeverinta programe analitice
222.08/Ed.01 Adeverinta pensie
224.08/Ed.01 Adeverinta autenticitate Prefectura Bacau
225.08/Ed.01 Adeverinta duplicat
311.09/Ed.02 Adeverinţă situaţie şcolară
328.09/Ed.03 Anexa 1 -Adeverinţă absolvire
333.09/Ed.01 Adeverinţă achitare taxa
447.11/Ed.01 Adeverinţă autenticitate diplomă absolvenţi externi
448.11/Ed.01 Adeverinţăautenticitate diplomă absolvenţi proprii
CONCURS
290.08/Ed.01 Cerere înscriere concurs post didactic
291.08/Ed.01 Fişă prezentare candidat post didactic
292.08/Ed.01 Coperta dosar concurs post didactic
294.08/Ed.01 Adeverinţă concurs
CATALOG
52.07/Ed.01 Planificare examene şi colocvii
53.07/Ed.01 Catalog studenţi EXAMEN-COLOCVIU
54.07/Ed.01 Catalog an suplimentar
55.07/Ed.01 Catalog diferenţe
56.07/Ed.02 Catalog reexaminare
57.07/Ed.01 Catalog restanţe an anterior
58.07/Ed.01 Centralizator examene
152.08/Ed.01 Catalog studenti Erasmus
433.11/Ed.01 Catalog pentru susţinerea probei de competenţă lingvistică
LICENTA SI DISERTATIE
59.07/Ed.01 Formular Cerere pt.tema lucrării de licenţă
60.07/Ed.04 Fişă înscriere examen final
61.07/Ed.03 Fişa plan
62.07/Ed.02 Registru matricol
63.07/Ed.02 Supliment diplomă ex Bologna
339.09/Ed.02 Supliment diplomă Bologna
64.07/Ed.02 Foaie matricolă
66.07/Ed.01 Proces verbal de predare-primire a certif. de naştere, B.I
67.07/Ed.02 Catalog examen de absolvire
68.07/Ed.02 Centralizator examen absolvire
69.07/Ed.02 Lista nominală cu absolvenţii promoţiei
70.07/Ed.02 Lista absolvenţilor care se pot prezenta la examen absolvire
71.07/Ed.02 Programare orară pt. susţinerea proiectului de absolvire
175.08/Ed.01 Adresa practica
179.08/Ed.02 REFERAT licenta/disertatie sustinere
187.08/Ed.01 Bilet examen licenţă proba scrisă
189.08/Ed.01 Borderou corector individual
190.08/Ed.01 Borderou sala candidati
191.08/Ed.01 Borderou corectare numeric
192.08/Ed.01 Borderou corectare nominal
193.08/Ed.02 Catalog rezultate proba I (scrisa)
194.08/Ed.01 Catalog rezultate proba II (sustinere lucrare diploma)
216.08/Ed.01 Colocviu final evaluator risc-P.Verbal
217.08/Ed.01 Colocviu final evaluator risc- Candidati aprobati
218.08/Ed.01 Colocviu final evaluator risc-Catalog
315.09/Ed.01 Adresă Facultatea Litere
316.09/Ed.02 Certificat competenţă lingvistică
343.09/Ed.01 Proces verbal de predare primire acte absolvenţi în vederea editării şi eliberării diplomelor
450.11/Ed.01 Lista studenţilor inmatriculaţi
476.12/Ed.01 Certificat studii universitare de licenţă fără finalizare examen de licenţă
488.12/Ed.01 Anexă decizie înmatriculare an I
DPPD
226.08/Ed.01 Cerere înscriere studenţi DPPD
227.08/Ed.01 Cerere Înscriere postuniversitar DPPD
228.08/Ed.02 Adeverinţă transfer studenţi
229.08/Ed.02 Adeverinţă înscriere studenţi
230.08/Ed.01 Adeverinţă înscriere DPPD postuniversitar
231.08/Ed.01 Adeverinţă absolvenţi nepromovaţi
232.08/Ed.01 Subiecte probă scrisă definitivat/gradul II
72.07/Ed.03 Adeverinţă absolvire cursuri universitare de profesionalizare didactică
73.07/Ed.01 Adeverinţă definitivat/grad II/gradI
74.07/Ed.01 Adeverinţă perfecţionare periodică
75.07/Ed.01 Adresă şcoli comisie grad I
76.07/Ed.01 Catalog examen pentru def/grad II
77.07/Ed.01 Catalog portofoliu de evaluare
78.07/Ed.01 Tabel nominal cu cadre didactice metodiste
79.07/Ed.01 Tabel nominal cu cadre didactice înscrise pentru susţinerea colocviului de admitere gradI
80.07/Ed.01 Formular interviu DPPD
81.07/Ed.01 Tabel nominal cu rezultate def/gradII pt. MEC
82.07/Ed.01 Tabel nominal cu rezultate grad I pt. MEC
233.08/Ed.01 Referat lucrare gradul I
234.08/Ed.01 Raport inspecţie
235.08/Ed.02 Raport susţinere lucrare gradul I
236.08/Ed.01 Cerere înscriere colocviu gradul I
237.08/Ed.01 Adeverinţă amânare grad
169.08/Ed.02 Contract practica pedagogica
264.08/Ed.01 Organizare practica pedagogica
271.08/Ed.01 Cerere recunoaştere discipline
272.08/Ed.01 Cerere tip pt studenti DPPD
298.08/Ed.01 Cerere cadre didactice grade
302.08/Ed.01 Plata comisii inspecţii
317.09/Ed.01 Model FM DPPD postuniversitar
318.09/Ed.01 Model FM DPPD zi
344.09/Ed.01 Proces verbal predare primire acte absolventi DPPD în vederea editării şi eliberării certificatelor
345.09/Ed.01 Proces verbal predare primire acte în vederea editării şi eliberării certificatelor pentru definitivat/grade
380.10/Ed.01 Registru matricol DPPD
394.10/Ed.01 Declaraţie de autenticitate privind elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic
402.10/Ed.01 Situaţie şcolară DPPD
477.12/Ed.01 Certificat absolvire studii DPPD
DIDACTIC
83.07/Ed.01 Plan de învăţământ
334.09/Ed.01 Structura an de studiu
84.07/Ed.05 Fişa disciplinei (Programa analitică)
85.07/Ed.03 Fişa postului didactic
111.07/Ed.02 Fişa postului
86.07/Ed.02 Fişa de laborator
87.08/Ed.01 Foaie matricola postuniversitar
88.07/Ed.01 Notă de comandă pentru ore la alte catedre
89.07/Ed.02 Stat de funcţii
90.07/Ed.02 Formular autoevaluare cadre didactice
259.08/Ed.01 Model echivalari inginerie
Criterii evaluare
91.07/Ed.01 Formular de evaluare colegială
92.07/Ed.02 Formular de evaluare curs de către studenţi
93.07/Ed.02 Formular de evaluare act. practice de către studenţi
94.07/Ed.01 Formular de evaluare de către conducerea catedrei
95.07/Ed.01 Cerere evaluare internă
96.07/Ed.01 Decizie de numire comisie evaluare
97.07/Ed.02 Raport evaluare internă
98.07/Ed.04 Formular cerere plata cu ora/cumul
336.09/Ed.01 Centralizator plata cu ora
99.07/Ed.01 Bilet examen
105.07/Ed.01 Fisa plata cu ora
114.08/Ed.01 Rezumat fişa disciplinei
115.08/Ed.01 Fisa evaluare disciplina
260.08/Ed.01 Protocol practica economic
265.08/Ed.02 Referat refacere activitate
266.08/Ed.02 Referat exmatriculare sfarsit an universitar
313.09/Ed.01 Situaţie promovaţi curs limbi străine
314.09/Ed.01 Situaţie nepromovaţi curs limbi străine
337.09/Ed.01 Îndeplinirea normelor
341.09/Ed.01 Referat exmatriculare început an universitar
342.09/Ed.01 Tabel nominal reînmatriculare/înmatriculare
378.10/Ed.01 Contract practica specialitate (Facultatea de Litere)
379.10/Ed.01 Fişă evaluare activitate practică studenţi (Facultatea de Litere)
405.10/Ed.01 Declaraţie de confidenţialitate evaluatori
437.11/Ed.01 Fişă de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea postului de asistent universitar
438.11/Ed.01 Fişă de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea postului de şef lucrări/ lector
443.11/Ed.01 Cerere înscriere ocupare post didactic
482.12/Ed.01 Fişă de prezenţă activităţi de laborator  
483.12/Ed.01 Plan învăţământ program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă
381.10/Ed.01 Fişă autoevaluare a performanţelor în cercetare  
383.10/Ed.01 Fişă autoevaluare servici aduse instituţiei şi comunităţii  
487.12/Ed.01 Plan învăţământ master universitar
493.13/Ed.01 Raport privind activitatea studenţească  
DOCTORAT
100.07/Ed.02 Adeverinţă doctorat
101.07/Ed.01 Catalog examen
102.07/Ed.01 Fişă de înscriere doctorat
103.07/Ed.01 Rezultate concurs
104.07/Ed.01 Test competenţă lingvistică
186.08/Ed.02 Catalog examene doctorat
112.08/Ed.01 Centralizator doctorat
113.08/Ed.01 Fişă prezenţă
277.08/Ed.03 Contract doctorat cu taxa-fara taxa
278.08/Ed.02 Plan individual A6
279.08/Ed.02 Plan invatamant A5
280.08/Ed.01 Contract doctorat buget şi bursă
281.08/Ed.01 Plan cercetare A7
282.08/Ed.02 PV avizare teză
283.08/Ed.01 Propunere comisie
284.08/Ed.01 Adresă membrii comisie
285.08/Ed.01 PV susţinere
400.10/Ed.01 Catalog evaluare proiect cercetare ştiinţifică
401.10/Ed.02 Catalog evaluare referat ştiinţific
416.10/Ed.01 programarea examenelor doctorat
478.12/Ed.01 Certificat absolvire program pregatire avansata
479.12/Ed.01 Foaie matricola program pregatire avansata
CERCETARE
181.08/Ed.04 Fişă contract cercetare
182.08/Ed.04 Fişă etapă contract
183.08/Ed.04 Fişă carte publicată
184.08/Ed.04 Fişălucrare publicată ISI
185.08/Ed.04 Fişă lucrare conferinţă
303.09/Ed.01 Plan cercetare facultate
304.09/Ed.01 Plan cercetare catedra
307.09/Ed.02 Proces verbal de avizare
423.11/Ed.03 Fişă lucrare publicată alte reviste
425.11/Ed.03 Fişă lucrare publicată BDI
427.11/Ed.03 Fişă propunere contract
495.13/Ed.01 Fişă brevet de invenţie
RELAŢII INTERNAŢIONALE
300.08/Ed.02 Dispoziţie deplasare externă cadre didactice
301.08/Ed.02 Dispoziţie deplasare externă studenţi
338.09/Ed.01 Fişă echivalare stagiu ERASMUS
387.10/Ed.01 LLP ERASMUS
388.10/Ed.01 Acord bilateral ERASMUS
389.10/Ed.01 Lista acorduri cooperare institutionala ERASMUS - Facultate
390.10/Ed.01 Lista acorduri cooperare institutionala ERASMUS - Universitate
391.10/Ed.01 Lista mobilitati ERASMUS
413.10/Ed.01 Contract finaciar pentru granturi de formare personal ERASMUS
412.10/Ed.01
Contract financiar pentru granturi de predare cadre didactice ERASMUS
411.10/Ed.02 Contract finaciar pentru granturi de studii studenţi ERASMUS
410.10/Ed.02 Contract finaciar plasament studenţi ERASMUS
392.10/Ed.01 Raport seminar ERASMUS
393.10/Ed.01 Rezultatele concursului de selectie a studentilor burse LLP ERASMUS
415.10/Ed.01 Contract financiar pentru granturi de mobilitate LLP ERASMUS. Acţiunea OM cadre didactice
436.11/Ed.01 Transcript of records
474.12/Ed.01 Cerere eliberare dispoziţie de deplasare
FINANCIAR CONTABILITATE
418.11/Ed.01 Proces-verbal privind rezultatele inventarierii
419.11/Ed.01 Angajament scris gestionar
420.11/Ed.01 Declaraţie inventar
421.11/Ed.01 Lista de inventariere
434.11/Ed.01 Lista casare mijloace fixe
435.11/Ed.01 Lista casare obiecte de inventar
471.12/Ed.01 Centralizator obiecte inventar propuse pentru casare
473.12/Ed.01 Decont cheltuieli în valută
481.12/Ed.01 Situaţie debitori taxe
APROVIZIONARE
117.08/Ed.02 Angajament bugetar individual (ALOP 1)
118.08/Ed.01 Ordonantare de plata (ALOP 2)
119.08/Ed.03 Propunere de angajare a unei cheltuieli (ALOP 3)
120.08/Ed.01 Referat de necesitate catedre
121.08/Ed.02 Referat de necesitate compartimente
122.08/Ed.02 Lista furnizorilor acceptati
123.08/Ed.01 Lista de investitii
137.08/Ed.02 Referat de necesitate delegatie
138.08/Ed.01 Nota justificativa selectare procedura
139.08/Ed.01 Referat cerere comisie de evaluare
140.08/Ed.01 Ordin de numire comisie de evaluare
141.08/Ed.01 Declaratie de confidentialitate
142.08/Ed.01 Declaratie de impartialitate
143.08/Ed.01 Proces verbal deschidere oferte
144.08/Ed.01 Solicitare clarificari
145.08/Ed.01 Hotarare de atribuire
146.08/Ed.01 Hotarare de anulare procedura
147.08/Ed.01 Comunicare oferta castigatoare
148.08/Ed.01 Comunicare rezultate procedura
149.08/Ed.01 Anunt de atribuire
150.08/Ed.01 Anunt de participare
151.08/Ed.01 Fisa de date
153.08/Ed.01 Comanda ferma
154.08/Ed.01 Cerere de oferta
155.08/Ed.01 Ordonantare Erasmus
159.08/Ed.01 Raportul procedurii
160.08/Ed.01 Fundamentare trezorerie
195.08/Ed.01 Nota justificativa criterii calificare si atribuire
261.08/Ed.01 Nota justificativa valoare estimativa
273.08/Ed.01 Program anual achiziţii compartimente
274.08/Ed.01 Program anual achiziţii Universitate
275.08/Ed.01 Program anual achiziţii Facultăţi/Departamente
484.12/Ed.01 Lista furnizorilor supuşi evaluării
485.12/Ed.01 Chestionar autoevaluare furnizori
486.12/Ed.01 Fişa evaluare furnizori
ID IFR
133.08/Ed.01 CV IFR
197.08/Ed.04 Contract scolarizare ID IFR
329.09/Ed.04 Act adiţional 1 ID/IFR
134.08/Ed.01 Calendarul disciplinei
135.08/Ed.01 Fişa disciplinei
136.08/Ed.03 Plan de invatamant IFR
262.08/Ed.02 Plan de invatamant ID
267.08/Ed.02 Fişa disciplinei ID
268.08/Ed.01 Calendarul disciplinei ID
358.10/Ed.01 Fişă de evaluare de către studenţi a AT şi AA
406.10/Ed.01 Fişă cu personalul supus instruirii în tehnologia ID
407.10/Ed.01 Registru de instruire/ perfecţionare
453.11/Ed.01 Fişă de evaluare de către studenţi a activităţilor aplicative IFR
BIBLIOTECA
199.08/Ed.01 Borderou predare-primire
200.08/Ed.01 Borderou transfer
201.08/Ed.01 Borderou expeditii D.L. BNR
202.08/Ed.01 Centralizator publicaţii
203.08/Ed.01 Comandă cărţi
204.08/Ed.01 Confirmare donaţii
205.08/Ed.01 Confirmare donaţii transfer
206.08/Ed.01 Confirmare schimb intern
207.08/Ed.01 Adresă Depozit Legal Biblioteca Judeţeană Bacău
208.08/Ed.01 Declaraţie-pierdere publicaţii
209.08/Ed.01 Formular abonamente
210.08/Ed.01 P.V. preluare-recepţie publicaţii contracte cercetare
211.08/Ed.01 Proces verbal de scădere
212.08/Ed.01 RMF STAS -uri
213.08/Ed.01 Schimb intern - expediţii
214.08/Ed.01 Cerere împrumut interbibliotecar
RESURSE UMANE
156.08/Ed.01 ALOP 1 Salarii
157.08/Ed.01 ALOP 2 Salarii
158.08/Ed.01 ALOP 3 Salarii
161.08/Ed.01 Adeverinta RU 1
162.08/Ed.01 Adeverinta RU 2
163.08/Ed.01 Adeverinta RU 3
164.08/Ed.01 Recapitulatie salarii baza
165.08/Ed.01 Recapitulatie salarii cantina
166.08/Ed.01 Recapitulatie salarii cercetare
167.08/Ed.01 Adeverinta RU 4
168.08/Ed.01 Adeverinta RU 5
172.08/Ed.01 Adeverinta RU 6
173.08/Ed.01 Adeverinta RU 7
174.08/Ed.01 Adeverinta RU 8
176.08/Ed.01 Stat functiuni pers auxiliar
177.08/Ed.03 Planificare concedii odihna pers. didactic
178.08/Ed.02 Cerere concediu odihna pers. didactic
111.07/Ed.02 Fisa post
240.08/Ed.01 Adeverinţă A N L
241.08/Ed.01 Adresa DFSS Bacau – Foi suplimentare
242.08/Ed.01 Adeverinta dosar de pensionare
243.08/Ed.01 Adeverinta RU perioade - functii
244.08/Ed.01 Adresa anunt Desteptarea
245.08/Ed.01 Adresa DFSS Bacau
246.08/Ed.01 Cerere  concediu de odihna-personal didactic auxiliar si nedidactic
248.08/Ed.02 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
249.08/Ed.01 Declaratia contribuabilului
250.08/Ed.01 Declaratia de independenta
251.08/Ed.01 Declaratie-profesori asociati
252.08/Ed.01 DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
253.08/Ed.01 Nota de lichidare
254.08/Ed.01 Planificarea concediilor de odihna-personal didactic auxiliar si nedidactic
255.08/Ed.01 Proces-verbal concurs
256.08/Ed.01 Proces-verbal predare carnet de munca
257.08/Ed.01 Stat plata-concedii medicale
269.08/Ed.01 Foaie colectivă de prezenţă
270.08/Ed.01 Act adiţional la contractul de muncă
286.08/Ed.01 Cerere de acordare a concediului de creştere a copilului
287.08/Ed.01 Cerere de acordare a unui salariu de bază pentru naşterea copilului
288.08/Ed.01 Lista avans chenzinal
289.08/Ed.01 Cerere de trecere la o tranşă superioară de vechime în învăţământ
366.10/Ed.01 Fişă de autoevaluare (personal administrativ cu funcţii de conducere şi personal didactic auxiliar)
384.10/Ed.02 Fişă de evaluare (personal administrativ şi personal didactic auxiliar)
395.10/Ed.01 Referat solicitare plată cercetare
414.10/Ed.01 Contract individual de muncă proiecte cercetare-dezvoltare
446.11/Ed.01 Contract pentru desfăşurarea activităţilor didactice în regim  plata cu ora
480.12/Ed.01 Condică de prezenţă
HACCP
439.11/Ed.01 Registru evidenţă  teste sanitaţie spaţii, utilaje, ustensile
440.11/Ed.01 Fşă de verificare a acţiunilor de igienizare a spaţiilor, utilajelor şi ustensilelor
441.11/Ed.01 Fişă pentru monitorizarea stării de sănătate a pesonalului şi a echipamentului de protecţie
442.11/Ed.01 Registru trasabilitate
455.12/Ed.01 Planul HACCP
456.12/Ed.01 Identificarea punctelor critice de control (arborele decizional)
457.12/Ed.01 Puncte de verificarein lantul alimentar
458.12/Ed.01 Plan de verificare
459.12/Ed.01 Plan de interventie
460.12/Ed.01 Identificarea pericolelor si stabilirea masurilor de control pentru prepararea produselor alimentare
461.12/Ed.01 Identificarea clasei de risc si stabilirea masurilor de control la prepararea produselor alimentare
462.12/Ed.01 Eticheta produs potential  nesigur/neconform
463.12/Ed.01 Fisa de raportare a problemelor de calitate ale produselor alimentare  
464.12/Ed.01 Notificare retragere produs
465.12/Ed.01 Centralizator retragere produs alimentar potenţial nesigur
466.12/Ed.01 Registru evidenta retrageri produse neconforme
467.12/Ed.01 Proces - verbal de  retragere produse neconforme
468.12/Ed.01 Termograma
469.12/Ed.01 Fisa receptie
470.12/Ed.01 Elementele monitorizate în procesul de procesare/comercializare
472.12/Ed.01 Referat necesitate aprovizionare alimente
 
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal