Politica SIM

DECLARAŢIA RECTORULUI

UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU,

PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL

CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢII SOCIALE


Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este o instituţie de învăţământ superior de stat, a cărei misiune este de a asigura formarea iniţială şi continuă, inserţia socială a specialiştilor şi de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică. 

Pentru îndeplinirea acestei misiuni în condiţii de performanţă cât mai înaltă, politica Universităţii este consecventă cu standardele educaţionale, regulile şi reglementările de guvernare, cerinţele de acreditare, cu legislaţia pe linie de protecţia mediului, sănătatea şi securitatea muncii, a celei pentru situaţii de urgenţă, siguranţă alimentară, responsabilitate socială.

Pentru aceasta am optat pentru documentarea, implementarea şi certificarea unui sistem integrat de management: calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională (SIM) şi responsabilitate socială.
Cheia succesului pentru toate acţiunile iniţiate şi desfăşurate în Universitate este dată de orientarea către clienţii şi partenerii noştri, studenţii şi societatea civilă la nivel local, regional, naţional şi internaţional. O preocupare continuă este aceea a adaptării ofertei educaţionale a Universităţii la cerinţele pieţei forţei de muncă, în special la nivel regional şi ofertei de cercetare la priorităţile naţionale şi internaţionale.

Ca urmare, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este angajată în ameliorarea calitativă a proceselor de învăţare, predare, cercetare ştiinţifică şi a proceselor administrative. Toate acestea sunt posibile printr-o reflecţie continuă asupra activităţilor didactice, printr-un efort de cercetare susţinut, prin solidaritatea cadrelor didactice şi studenţilor în căutarea soluţiilor creative pentru a realiza un învăţământ centrat pe student, prin implicarea şi responsabilizarea întregului personal, prin asigurarea şi modernizarea continuă a sălilor de curs şi seminarii, a laboratoarelor, a bibliotecilor, a cantinei, a căminelor şi a altor utilităţi. 

Asigurăm clienţii noştri şi părţile interesate că Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău manifestă o preocupare permanentă în vederea respectării cerinţelor legale şi reglementate aplicabile pentru oricare din activităţile sale prezente şi viitoare, să prevenim poluarea şi să minimalizăm riscurile de expunere a personalului propriu sau colaborator.

Prevenirea poluării este o preocupare a noastră şi ca urmare vom întreprinde acţiuni de conştientizare a întregului personal pentru ca acesta să aibă în permanenţă în centrul atenţiei, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, respectarea legislaţiei şi a celorlalte reglementări relevante, generate de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, responsabilitate socială aplicabile Universităţii noastre.

În domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sunt asigurate resursele necesare pentru a determina un mediu de desfăşurare al activităţilor care să protejeze sănătatea şi siguranţa angajaţilor noştri, să minimalizăm riscurile de îmbolnăvire şi de rănire a personalului propriu sau colaborator.

Pentru realizarea misiunii, ca rector al Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău voi milita pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management care să faciliteze orientarea spre performanţă în întreaga activitate academică. 
Pentru aceasta am realizat şi vom îmbunătăţi continuu următoarele:

 • stabilirea unei politicii proprii şi a procedurilor de asigurare a calităţii, a protecţiei mediului, a sănătăţii şi securităţii muncii, a acţionării în situaţii de urgenţă precum şi de siguranţă alimentară;
 • dezvoltarea unei culturi de recunoaştere şi de asigurare a calităţii în mediul academic;
 • dezvoltarea unor mecanisme proprii de aprobare, control intern/ managerial şi monitorizare a programelor de studii;
 • asigurarea creşterii calităţii procedeelor de evaluare a studenţilor;
 • asigurarea calităţii personalului didactic, respectarea normelor de etică şi integritate academică;
 • asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor legate de pregătirea studenţilor şi de activitatea de cercetare ştiinţifică, acces la informaţie, cazare, masă etc.;
 • asigurarea participării reprezentanţilor studenţilor în forurile de conducere a Universităţii;
 • asigurarea consultării periodice a lucrătorilor;
 • asigurarea ca politicile să fie comunicate, înţelese, implementate şi menţinute;
 • asigurarea dezvoltării sistemelor de informare;
 • asigurarea proceselor suport necesare îmbunătăţirii continue a sistemului integrat de management.

RECTOR,Prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal